نمایش محتوا نمایش محتوا

تاکسی سرویس فرودگاه در جهت حمل و نقل مسافرین در ساعات  پرواز در فرودگاه بین المللی  شاهرود مستقر می باشد.