نمایش محتوا نمایش محتوا

 

                       برنامه پروازهای  فرودگاه شاهرود               

ایام هفته

مبدا

مقصد

ساعت پرواز

هواپیمایی

شنبه

تهران 

شاهرود

-

ماهان

یکشنبه

شاهرود 

تهران 

-

ماهان

یکشنبه 

تهران 

شاهرود 

-

ماهان

یکشنبه 

شاهرود 

تهران 

-

ماهان

چهارشنبه 

تهران 

شاهرود 

12:05

ایران ایر

چهارشنبه 

شاهرود 

تهران 

17:35

ایران ایر

چهارشنبه

شاهرود

مشهد

13:55

ایران ایر

چهارشنبه

مشهد

شاهرود

15:45

ایران ایر

جمعه 

تهران 

شاهرود 

12:05

ایران ایر 

جمعه 

شاهرود 

تهران 

17:35

ایران ایر 

جمعه 

شاهرود 

مشهد 

13:55

ایران ایر 

جمعه 

مشهد 

شاهرود 

15:45

ایران ایر