نمایش محتوا نمایش محتوا

 

                     

      برنامه پروازهای  فرودگاه بین المللی شاهرود               

ایام هفته

مبدا

مقصد

ساعت پرواز

هواپیمایی

سه شنبه

کیش

شاهرود

14:00

کیش ایر

سه شنبه

شاهرود

کیش

16:45

کیش ایر

چهارشنبه 

تهران 

شاهرود 

08:15

ایران ایر

چهارشنبه 

شاهرود 

تهران 

14:00

ایران ایر

چهارشنبه

شاهرود

مشهد

10:10

ایران ایر

چهارشنبه

مشهد

شاهرود

12:05

ایران ایر

جمعه 

تهران 

شاهرود 

08:35

ایران ایر 

جمعه 

شاهرود 

تهران 

14:20

ایران ایر 

جمعه

کیش

شاهرود

14:30

کیش ایر

جمعه

شاهرود

کیش

17:30

کیش ایر

جمعه 

شاهرود 

مشهد 

10:30

ایران ایر 

جمعه 

مشهد 

شاهرود 

12:25

ایران ایر