نمایش محتوا نمایش محتوا

 

                       برنامه پروازهای  فرودگاه شاهرود               

ایام هفته

مبدا

مقصد

ساعت پرواز

هواپیمایی

شنبه

تهران 

شاهرود

-

ماهان

یکشنبه

شاهرود 

تهران 

-

ماهان

یکشنبه 

تهران 

شاهرود 

-

ماهان

یکشنبه 

شاهرود 

تهران 

-

ماهان

چهارشنبه 

تهران 

شاهرود 

08:15

ایران ایر

چهارشنبه 

شاهرود 

تهران 

14:00

ایران ایر

چهارشنبه

شاهرود

مشهد

10:10

ایران ایر

چهارشنبه

مشهد

شاهرود

12:05

ایران ایر

جمعه 

تهران 

شاهرود 

08:35

ایران ایر 

جمعه 

شاهرود 

تهران 

14:20

ایران ایر 

جمعه 

شاهرود 

مشهد 

10:30

ایران ایر 

جمعه 

مشهد 

شاهرود 

12:25

ایران ایر