شعب بانک شعب بانک

یک دستگاه خود پرداز مربوط به بانک صادرات ارائه خدمات محدود بانکی را به مسافرین گرامی مقدور میسازد.