نمایش محتوا نمایش محتوا

اطلاعات پرواز:   32506411-023   و شماره 199
مدیریت:              32506380-023
فاکس:                 32506360-023
روابط عمومی :     31208015-023
حراست:               31206000-023
پست الکترونیکی:   shahroud.info@airport
آدرس: شاهرود کیلومتر 14 جاده مشهد