نمایش محتوا نمایش محتوا

نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
بهرام کوزه چی نسالیان مدیر 02331888000 b.koozehchi@airport.ir
ابوالقاسم فقیهی معاون 02331888200 faghihi@airport.ir