نمایش محتوا نمایش محتوا

طرح های توسه (فرودگاه شاهرود)

1- بهره برداری از  تکنیکال بلاک وبرج مراقبت پرواز

2- نیروگاه برق اضطراری

3- ساخت جایگاه سوخت دائم

4- توسعه ترمینال مسافربری

5- تطویل باند