Web Content Display Web Content Display

 

                     

  برنامه پروازهای  فرودگاه بین المللی شاهرود               

ایام هفته

مبدا

مقصد

ساعت پرواز

هواپیمایی

شنبه تهران شاهرود 06:30

IranAir

شنبه شاهرود تهران 08:25

IranAir

سه شنبه تهران شاهرود 14:35

IranAir

سه شنبه شاهرود تهران 16:20

IranAir