Web Content Display Web Content Display

طرح های توسه (فرودگاه شاهرود)

1- بهره برداری از  تکنیکال بلاک وبرج مراقبت پرواز

2-بهره برداری از جایگاه سوخت دائم

3- روکش وتکمیل سطوح پروازی

4- بهسازی و تکمیل ترمینال مسافربری

5-ساخت سوله نگهداری مخازن آب شرب

6- افزایش پروازها به مقاصد مختلف